Image
 

Algemene Voorwaarden


Contact
 1. Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of de bestelbon en ondertekend door Spotlight Reclame BV, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere de onderhavige algemene voorwaarden, dewelke vermeld staan op onze website www.spotlight.be en op de achterzijde van de factuur of bestelbon, van toepassing.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Spotlight Reclame BV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij dit onder voorbehoud is gebeurd.
 3. Elke annulering van een opdracht moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Spotlight Reclame BV. In geval van annulering is er door de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de voorziene prijs van de opdracht. Spotlight Reclame BV behoudt zich het recht voor een grotere schadevergoeding te vorderen.
 4. De opgegeven prijzen zijn informatief en gegeven onder voorbehoud van recht op wijziging. De termijn van levering is slechts indicatief. Vertraging in de uitvoering/levering van de opdracht kan in geen enkel geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen, noch tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
 5. Spotlight Reclame BV behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de rechtsvorm van de opdrachtgever, wijzigingen in diens kapitaalstructuur of financiële positie, wijzigingen in de personen belast met het bestuur van de opdrachtgever, laattijdige betalingen, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, of bij beslaglegging, bewarend of uitvoerend, de nog lopende opdrachten te annuleren of de levering/uitvoering ervan op te schorten tot inzake integrale betaling van de reeds geleverde en nog te leveren opdrachten, naar mening van Spotlight Reclame BV, voldoende zekerheid is verkregen, onverminderd het recht op schadevergoeding of andere rechten die Spotlight Reclame ter beschikking staan.
 6. De opdrachtgever is gehouden de tekst voor de productie te lezen en goed te keuren of de inhoud van de productie te beluisteren alvorens akkoord te geven. Klachten die niet binnen de acht dagen na ontvangst van de ontwerpen geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard. Geen correctie of wijziging zal kosteloos worden uitgevoerd na het geven van een akkoord voor opname of bij gebreke aan opmerkingen binnen de acht dagen na toezending of indien de fout aan de opdrachtgever te wijten is.
 7. De vooropgestelde teksten worden door Spotlight Reclame BV enkel onder getypte vorm aanvaard. Spotlight Reclame BV blijft de vrijheid behouden om eventuele tekstwijzigingen door te voeren.
 8. Klachten moeten om geldig te zijn schriftelijk, per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van de ontwerpen gemeld worden aan Spotlight Reclame BV. Na die tijd zal een gebeurlijke klacht niet meer ontvankelijk zijn. Ingeval van gegrondheid van de klacht is buiten het loutere herstel van de fout geen recht op schadeloosstelling, intrest of terugbetaling mogelijk.
 9. Een product omschreven als “lokale radiospot” mag slechts in één provincie gebruikt worden en daarbij maximum op 2 lokale radio’s. Een spot die op meer dan 3 lokale radio’s wordt uitgezonden valt automatisch onder de noemer en tarief “regionale radiospot”. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 10. Een product omschreven als “regionale radiospot” mag slechts in één provincie gebruikt worden en daarbij maximaal op 1 regionale radio. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 11. Een product omschreven als “regionale TV-spot” mag slechts in één provincie gebruikt worden en daarbij maximum op 1 regionaal TV-station binnen die provincie. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 12. Een product omschreven als “nationale radiospot” mag landelijk gebruikt worden op 1 nationale zender. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 13. Een product omschreven als “nationale TV-spot” mag landelijk gebruikt worden op 1 nationale zender. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 14. Een productie mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze gemaakt is. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Spotlight Reclame BV worden toegestaan.
 15. De slogans welke door Spotlight Reclame BV voor de opdrachtgever wordt bedacht/gemaakt blijven eigendom van Spotlight Reclame BV en zijn auteursrechtelijk beschermd.
 16. Tenzij anders overeengekomen zijn de uitzendrechten inbegrepen voor 1 jaar. Bij hergebruik van een productie dient men rekening te houden met een terugkerende kost van 25% van de originele productie bij hergebruik.
 17. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Spotlight Reclame BV. Elke andere aanvaarde betalingswijze kan nooit wijziging, nog afschaffing van de algemene voorwaarden veroorzaken.
 18. De facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden door de opdrachtgever. Het formuleren van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 19. Elk bedrag dat niet binnen de 8 dagen betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar, met een minimum van 125 EUR en dit vanaf de vervaldag van de facturen, én met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 EUR. Voornoemde intresten en schadevergoedingen blijven ook verschuldigd wanneer de laattijdig betaalde factuur alleen in hoofdsom wordt betaald.
 20. Bij gebreke van betaling van één factuur op de vervaldag worden van rechtswege en zonder verdere aanmaning alle nog openstaande facturen opeisbaar.
 21. Zolang de factuur niet wordt betaald, blijven alle rechten voor een productie bij Spotlight Reclame BV. Spotlight Reclame BV behoudt zich het recht voor om een productie van een zender te halen wanneer haar factuur niet betaald werd op de vervaldag. De opdrachtgever heeft uit dien hoofde geen enkel recht op schadevergoeding.
 22. Bovendien zal Spotlight Reclame BV van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, niet verplicht zijn verdere diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de verschuldigde sommen vereffend zijn. Spotlight Reclame BV zal hiervoor nooit tot schadeloosstelling kunnen gehouden worden.
 23. De privacyverklaring van Spotlight Reclame BV is te raadplegen op www.spotlight.be. Spotlight Reclame BV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de opdrachtgever of welke haar door de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. Spotlight Reclame BV behandelt de persoonsgegevens van de opdrachtgever met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Conform de Privacywet van 08/12/1992 heeft de opdrachtgever op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.
 24. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, dan wel het Vredegerecht van het Kanton Zandhoven, bevoegd. Spotlight Reclame BV behoudt zich het recht voor het geschil in te leiden voor een andere bevoegde rechtbank.